موفقیت و تجربه در 10 سال، شما را حمایت می کنیم

Head office:
9A-259 Traders Blvd E., Mississauga
Ontario Canada L4Z 2E5

Toronto Office:
1808 West Rd., Toronto
Ontario Canada M9N 1V8

Afghanistan:
After the fall of Afghan government, the office is temporarily CLOSED!

Tajikistan:
Bazarchai Zarafshon,
Damai Naw
Block #05 and Apt. 910
Dushanbe, Tajikistan

 

Email addresses:
Immigration matters: sponsor@north-am.ca
Education matters: northamimmi@gmail.com
General inquiries: info@north-am.ca
And other things should remain the same in our website.

PHONE NUMBER

19053067474+

 

ارتباط با ما

هیچ خطری وجود ندارد، فقط پاداش است. تماس بگیرید یا از فرم استفاده کنید تا یک مشاوره رایگان برای بحث در مورد نیازهای خود تنظیم کنید.